Beboerråd

På Randers Kloster har vi et beboerråd, der dækker alle vores tre afdelinger; Plejeafdelingen, Klostervænget og Klosterboligerne.

Beboerrådets formål er:

 • at varetage beboernes interesser i forhold til Klosterets ledelse og bestyrelse samt arbejde til gavn for beboerne og miljøet
 • at behandle de tilsynsrapporter Klosteret modtager fra offentlige myndigheder
 • aktivt at bidrage med forslag til underholdningsarrangementer, udflugter og øvrige aktiviteter samt aktivt deltage i planlægning og gennemførelse af arrangementerne.

Beboerrådet består af otte valgte repræsentanter og fire medarbejdere fra Klosteret:

 • to beboere i de private lejligheder (Klostret)
 • to beboere i plejeboligerne (Plejeafdelingen)
 • to beboere i ældreboligerne (Klostervænget)
 • en pårørende fra Klostervænget
 • en pårørende fra Plejeafdelingen
 • forstanderen for Klosteret
 • afdelingslederen ved Klostervænget og Plejeafdelingen
 • køkkenlederen
 • den tekniske serviceleder.

Her kan du se den aktuelle sammensætning af beboerrådet

Beboerrådet fungerer som bruger-/pårørenderåd i forhold til beboerne i Klostervænget og Plejeafdelingen.

Beboerrådets arbejde skal være upolitisk og upartisk.

Beboerrådet behandler under sine møder beboernes interesser, arrangementer, ønsker og eventuelle klager.

Hvis der er noget, du gerne vil have, at rådet skal tage op, skal du henvende dig til enten klosterets ledelse eller et af medlemmerne af rådet.

Valg til rådet

Du kan stille op til valg i beboerrådet, hvis du bor på Randers Kloster eller er pårørende til en beboer i Klostervænget eller Plejeafdelingen.

Beboerrådets medlemmer vælges på valgmøder i de enkelte afdelinger. Der holdes valgmøde i afdelingerne hvert år.

Hver afdeling vælger en repræsentant i lige år og en i ulige år. Det er muligt at blive genvalgt.

Der vælges årligt en suppleant for hver afdeling.

Den enkelte afdeling bestemmer selv, hvordan den håndterer opstillingsmøder og valgform.

Hvis du gerne vil være medlem af rådet, skal du være opmærksom på mødet i den afdeling, du hører til. Indkaldelsen til mødet sendes til alle vores beboere, hænges op på vores opslagstavler og sendes på mail til alle pårørende, der har tilmeldt sig vores mailliste. Du kan komme på maillisten ved at sende en mail til randers.kloster@randers.dk - eller ved henvendelse til personalet eller til kontoret, tlf. 8712 4812.

Møder i rådet

Forstanderen eller dennes stedfortræder leder og indkalder til beboerrådets møder.

Mødelederen er ansvarlig for, at der laves referat. Referaterne hænges op på opslagstavlerne og sendes på mail til alle pårørende, der har tilmeldt sig maillisten.

Beboerrådet afholder normalt fire årlige møder. Herudover kan tre medlemmer af beboerrådet anmode om indkaldelse af et ekstra møde med 14 dages varsel.

Beboerrådet kan til enhver tid begære forhandling om forhold på Klosteret overfor forstanderen.

Beboerrådet kan til enhver tid begære samtale med repræsentanter fra Klosterets bestyrelse.

Økonomi

Beboerrådets aktiviteter betales i stor udstrækning via deltagerbetaling. Herudover dækker Randers Kloster en række udgifter.

De enkelte afdelinger har separate beboerkasser.